Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υποστήριξης στη διενέργεια Διοικητικών Επαληθεύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου-digi-content)».

10.12.13

Εκτύπωση

Η εταιρεία Κ.τ.Π. Α.Ε ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Παροχή Υποστήριξης στη διενέργεια Διοικητικών Επαληθεύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου-digi-content)».Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο