Μετάθεση ημερομηνίας & ώρας αποσφράγισης προσφορών της 8316/03-07-2013 διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας»

20.11.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αρ. 8316/03-07-2013  διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το  έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας», του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” με κωδικό ΟΠΣ: 303615.  Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη από τον υπερσύνδεσμο αυτό.