Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής/αποσφράγισης Προσφορών της υπ’ αριθμ. 12584/27-9-2013 διακήρυξης

15.10.13

Εκτύπωση

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας - ώρας υποβολής/αποσφράγισης Προσφορών  της υπ’ αριθμ. 12584/27-9-2013 διακήρυξης για το έργο «Αναβάθμιση εξοπλισμού και δικτυακών Υπηρεσιών της ΚτΠ Α.Ε» με Κωδικό ΟΠΣ 451720 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και Κωδικό ΟΠΣ 376610 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.