Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου του έργου «Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης»

11.09.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Ανοικτού Διαγωνισμού με Δημοσίευση για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου της υπ’ αρ. 8318/03.08.2013 Διακήρυξης, την 10.09.2013, για το έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης» της Πράξης με τίτλο Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών», με κωδικό ΟΠΣ 377754 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού οχτώ εκατομμυρίων, εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ ( € 8.683.953,75 ), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο