Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo «Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης στην Ωρίμανση και Υλοποίηση έργων του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” της ΚτΠ Α.Ε.»

11.09.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 7782/27.06.2013 Διακήρυξης, την 05.09.2013, για το έργο «Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης στην Ωρίμανση και Υλοποίηση έργων του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” της ΚτΠ Α.Ε.», με κωδικό ΟΠΣ 352304 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και εκατόν δώδεκα ευρώ (€362.112,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο: