Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo “Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση” και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων"

11.09.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 7515/20.06.2013 Διακήρυξης, την 02.09.2013, για το έργο «Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου “Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση” και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων», με κωδικό ΟΠΣ 376421 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€800.000,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φάινεται στο συνημμένο: