Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo «Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής»,

11.09.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 7759/27.06.2013 Διακήρυξης, την 03.09.2013, για το έργο «Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής», με κωδικό ΟΠΣ 355563 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€334.000,00),  περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φάινεται στο συνημμένο έγγραφο