ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών/Πιστοποιητών των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

13.08.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ανακοινώνει την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών/Πιστοποιητών των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ε.Π. Ψ.Σ.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους - φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε αυτό, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής. Οι αξιολογητές/πιστοποιητές που θα επιλεγούν τελικά για συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης/ομάδες πιστοποίησης που θα συσταθούν, θα δικαιούνται αμοιβή, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερο έγγραφο της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.