Υποψήφιοι Ανάδοχοι - έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών – Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου»

31.05.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Πρόχειρου με Δημοσίευση Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 5683/01.05.2013 Διακήρυξης, την 31.05.2013, για το έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών – Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου», με Κωδικό ΟΠΣ: 374325, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων και οχτακοσίων πενήντα ευρώ ( € 159.850,00 ),  περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές όπως φαίνεται στο σχετικό αρχείο.