Ματαίωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για τo έργο:«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών - Λειτουργική περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου»

30.04.13

Εκτύπωση

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’ αρ. 20046/28-09-2012 διακήρυξης, για τα έργο:«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών - Λειτουργική περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου», με Κωδικό ΟΠΣ 374325 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Περισσότερες πληροφορίες στον υπερσύνδεσμο αυτό.