Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας - ώρας υποβολής/αποσφράγισης Προσφορών της προθεσμίας υποβολής και παροχή διευκρινήσεων για το έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις"

21.03.13

Εκτύπωση

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας - ώρας υποβολής/αποσφράγισης Προσφορών, της προθεσμίας υποβολής διευκρινίσεων και παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αρ. 24429/31-12-2012 Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις», με Κωδικό ΟΠΣ: 377754, του ΕΠ  «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.