Διευκρίνιση σχετικά με τη γλώσσα υποβολής των προτάσεων συμμετοχής στη δράση ICT4GROWTH

04.03.13

Εκτύπωση

Σε συνέχεια των από 24.01.13 και 20.02.13 διευκρινίσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε για τον οδηγό του προγράμματος ICT4GROWTH, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται ο υποψήφιος επενδυτής να παρέχει το επενδυτικό σχέδιο και στα αγγλικά, θα πρέπει να το υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό. Το ηλεκτρονική αρχείο δύναται είτε να επισυναφτεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή κατά τη φάση της ηλεκτρονικής υποβολής, είτε να κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. σε CD, USB κτλ) μαζί με τον έντυπο σφραγισμένο φάκελο της πρότασης εντός του προβλεπόμενου από τον οδηγό της δράσης, χρόνου υποβολής.