Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»,

25.10.12

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 19379/13.10.2012, διακήρυξης, την 25.10.2012, για το έργο «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», με Κωδικό ΟΠΣ: 352215, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων και επτακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων και εξακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ ( € 4.748.611,60 <), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση