Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου»

10.02.12

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 11875/16.12.2011 Διακήρυξης, την 10.02.2012, για το έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου», με Κωδικό ΟΠΣ: 310294, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων, πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ ( € 724.051,80 ), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών, όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση