Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης κόμβου φιλοξενίας συστημάτων και χώρων υποστήριξης και λοιπού εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων»

01.12.11

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’ αρ. 10847/04.11.2011 Διακήρυξης, την 30.11.2011, για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης κόμβου φιλοξενίας συστημάτων και χώρων υποστήριξης και λοιπού εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων» , με κωδικό ΟΠΣ: 303615, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», υποβλήθηκαν προσφορές από τις Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση