Διακήρυξη Διαγωνισμού - Σ.Τ.Υ. Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών

01.03.04

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών”». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.