Μετάθεση Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών - ΟΠΣ Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτεμαχίων & Συγκέντρωσης Αιτήσεων του Υπ.Γεωργίας

16.02.04

Εκτύπωση

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού της 6287/15-12-2003 διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτεμαχίων και Συγκέντρωσης Αιτήσεων του Υπουργείου Γεωργίας», μετατίθεται από τις 19/02/2004 στις 27/02/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της παραπάνω διακήρυξης. Το κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ. Επίσης διατίθενται συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το έργο αυτό.