Μετάθεση Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών - ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ

16.02.04

Εκτύπωση

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 6289/15-12-2003 διακήρυξης για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Εταιριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ)», μετατίθεται από τις 17/02/2004 στις 25/02/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της παραπάνω διακήρυξης. Το κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ. Επίσης διατίθενται συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το έργο αυτό.