Διακήρυξη Διαγωνισμού - ΟΠΣ Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτεμαχίων και Συγκέντρωσης Αιτήσεων του Υπουργείου Γεωργίας

17.12.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτεμαχίων και Συγκέντρωσης Αιτήσεων του Υπουργείου Γεωργίας». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.