Διακήρυξη Διαγωνισμού - Β’ Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου

10.12.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Β’ Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.