Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων Νήσων

09.01.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Πληροφοριακό σύστημα υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων Νήσων». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.