Πρόσκληση Συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης της αριθμ. 1213/25.09.2015 συμφωνίας πλαίσιο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Υπουργείου Εργασίας.

15.06.17

Εκτύπωση

Πρόσκληση Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης στο πλαίσιο της αριθμ. 1213/25.09.2015 συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. και των 8 αντισυμβαλλόμενων-αποδεκτών της παρούσης για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και των Εποπτευόμενων Φορέων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.