Πρόσκληση Συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης της αριθμ. 1213/25.09.2015 συμφωνίας πλαίσιο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» για την καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας.

15.06.17

Εκτύπωση

Πρόσκληση Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης στο πλαίσιο της αριθμ. 1213/25.09.2015 συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. και των 8 αντισυμβαλλόμενων-αποδεκτών της παρούσης για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας, των Εποπτευόμενων από αυτό Φορέων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.