Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.).

10.04.17

Εκτύπωση

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», στο πλαίσιο της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του σύγχρονου Κέντρου Δεδομένων Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud) «G-CLOUD» αλλά και λοιπών σημαντικών έργων που υλοποιεί ή παρακολουθεί («RURAL BROADBAND», «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα (ΜΑΝ)») προτίθεται να καλύψει εννέα (9) οργανικές θέσεις Στελεχών Τμημάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Υποδομών, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. / Α.Ε. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού της Εταιρείας (ΦΕΚ 2541/Β/07-11-2011, 2783/Β/02-12-2011 & 2532/Β’/24-11-2015). Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο. Τα έντυπα υποψηφιότητας και βιογραφικού είναι διαθέσιμα από αυτόν τον υπερσύνδεσμο