Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης ICT4Growth, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Εταιρ

10.11.16

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης ICT4Growth, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Εταιρίας ΚτΠ Α.Ε.. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.