Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού , Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης ICT4Growth, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

20.10.16

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης ICT4Growth, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Εταιρίας ΚτΠ Α.Ε.. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.