Ανακοίνωση Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με Πρόσκληση σε πέντε (5) οικονομικούς φορείς για το έργο «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων Επενδυτικών Σχεδίων που Υλοποιούνται στο Πλαίσιο της Δράσης e-gas

30.06.16

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με Πρόσκληση, σε πέντε (5) οικονομικούς φορείς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης «την χαμηλότερη τιμή», για το έργο «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων Επενδυτικών Σχεδίων που Υλοποιούνται στο Πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο έγγραφο
Για να κατεβάσετε τη σχετική διακήρυξη πατήστε εδώ