Αποτέλεσμα ελέγχου και αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς και Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με Πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς, του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της ΚτΠ Α.Ε.»

16.06.16

Εκτύπωση

Αποτέλεσμα  ελέγχου και αξιολόγησης  της  Οικονομικής Προσφοράς και Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με Πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς, της  υπ’ αρ. 3823/4-4-2016  Διακήρυξης,  για  το  έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της ΚτΠ Α.Ε.».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο έγγραφο