Αποτέλεσμα ελέγχου και αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς και Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με Πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς, του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.»

16.06.16

Εκτύπωση

Αποτέλεσμα ελέγχου και αξιολόγησης της  Οικονομικής Προσφοράς και Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με Πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς, της υπ’ αρ. 3881/6-4-2016 Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο έγγραφο