Ανακοίνωση Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με Πρόσκληση για το έργο «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων Επενδυτικών Σχεδίων που Υλοποιούνται στο Πλαίσιο της Δράσης Κρατικής Ενίσχυσης ‘‘digi-lodge"»

17.05.16

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με Πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης «τη χαμηλότερη τιμή», για το έργο: «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων Επενδυτικών Σχεδίων που Υλοποιούνται στο Πλαίσιο της Δράσης Κρατικής Ενίσχυσης ‘‘Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (digi-lodge)’’», με Κωδικό ΟΠΣ: 507406, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο έγγραφο