Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων της δράσης «Επιδότηση της εταιρείας ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» της απόφασης ένταξης με αρ’ πρωτ. ΔΠΠ 3887/24-12-2015

27.04.16

Εκτύπωση

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων ολοκλήρωσης για τη δράση «Επιδότηση της εταιρείας ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» της υπ’ αρ’ πρωτ.: ΔΠΠ 3887/24-12-2015 (ΑΔΑ:6Ε4Α4653Ο7-Ψ1Ρ) απόφασης ένταξης πράξεων, δηλαδή των πράξεων με ημερομηνία απόφασης αποδοχής & έγκρισης αίτησης 29-02-2016 και ημερομηνία λήξης υλοποίησης έργου 29-05-2016, ορίζεται η 13 Ιουνίου 2016 και ώρα 24:00.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία αποστολής του φυσικού φακέλου της δήλωσης ολοκλήρωσης είναι 10 ημερολογιακές ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή του. (η οποία προθεσμία πιστοποιείται από την αναγραφόμενη ημ.αποστολής στο αποδεικτικό ταχυμεταφοράς).