Γνωστοποίηση πρόθεσης σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38

11.09.15

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 της 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β’ 540), όπως τροποποιήθηκε με την 5058/ΕΥΘΥ138/5-2-2013 (ΦΕΚ Β’ 292), η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε γνωστοποιεί  την πρόθεσή της για σύναψη συμβάσεως με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ανανέωση του ασφαλιστήριου συμβολαίου «Ασφάλεια της ευθύνης των στελεχών της Διοίκησης της εταιρείας ΚτΠ Α.Ε.». Η παρούσα ανάρτηση γίνεται διότι οι Εθνικές διατάξεις δεν προβλέπουν δημοσιότητα σε μέσα πανελληνίας κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.