Διακήρυξη Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Δημοσίευση, Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Κέντρου Επικοινωνιών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΣ και ΑΕΑ/ΕΛΑΣ

08.08.15

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Κέντρου Επικοινωνιών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΣ και ΑΕΑ/ΕΛΑΣ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για Πρόχειρο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό οπότε για την Ηλεκτρονική Υποβολή η υποβολή είναι δυνατή από Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015, ώρα 09:00 π.μ έως και  03-09-2015, ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00,  στη  διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Για την έντυπη Yποβολή: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή ήτοι μέχρι τις  08-09-2015, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00 στην έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.