Γνωστοποίηση πρόθεσης σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38

18.11.14

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 της 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β’ 540), όπως τροποποιήθηκε με την 5058/ΕΥΘΥ138/5-2-2013 (ΦΕΚ Β’ 292), η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε γνωστοποιεί  την πρόθεσή της για σύναψη συμβάσεως με διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Έργου Επιλογή Εξειδικευμένου  Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας». Η παρούσα ανάρτηση γίνεται διότι οι Εθνικές διατάξεις δεν προβλέπουν δημοσιότητα σε μέσα πανελληνίας κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο