Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA (Ορθή Επανάληψη)

29.09.14

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA (Ορθή επανάληψη του αρχείου). Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.