Διευκρίνιση επί της διαδικασίας Υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής στο Πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

16.09.14

Εκτύπωση

Διευκρινίζεται ότι κατά την υποβολή Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH», απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων δικαιολογητικών, πέραν των αναφερομένων στον Οδηγό της Δράσης:

 

i. Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί μη μεταβολής στοιχείων επιλεξιμότητας της Δράσης,

ii. Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί μη ενεχυρίασης του ποσού επιχορήγησης,

iii. Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λήψη προκαταβολής, αναφέρονται στην παρ. 8.3.1. του Οδηγού της Δράσης.