Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής στο Πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

15.09.14

Εκτύπωση

Η διαδικασία υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH» ορίζεται ως εξής:

1.       Δικαίωμα υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής έχουν όλοι οι Δικαιούχοι της Δράσης, δηλ. οι επιχειρήσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

2.       Για την υποβολή αιτήματος προκαταβολής οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει:

a.       Να συμπληρώσουν το «Έντυπο Αιτήματος Προκαταβολής» και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω email) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

b.      Εν συνεχεία το συμπληρωμένο Έντυπο Αιτήματος Προκαταβολής εκτυπώνεται, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (σε περίπτωση σύμπραξης από τον εκπρόσωπο της Σύμπραξης) και αποστέλλεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», στη διεύθυνση Χανδρή 3 & Κύπρου, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i.     Ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής διάρκειας 18 μηνών, προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής έχει εκδοθεί από τράπεζα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση αυτής. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.

ii.      Απόδειξη είσπραξης,

iii.      Φορολογική ενημερότητα,

iv.      Ασφαλιστική ενημερότητα,

v.       Βεβαίωση μη πτώχευσης και

vi.      Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση.

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λήψη προκαταβολής, αναφέρονται στην παρ. 8.3.1. του Οδηγού της Δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης στο 2131300700