Κήρυξη ως Άγονου του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης»

12.09.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την κήρυξη ως Άγονου του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ: 377051, στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».  Σχετικό το συνημμένο αρχείο