Γνωστοποίηση πρόθεσης σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38

29.07.14

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 της 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β’ 540), όπως τροποποιήθηκε με την 5058/ΕΥΘΥ138/5-2-2013 (ΦΕΚ Β’ 292), η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε γνωστοποιεί  την πρόθεσή της για σύναψη συμβάσεως με διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Έργου «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.». Η παρούσα ανάρτηση γίνεται διότι οι Εθνικές διατάξεις δεν προβλέπουν δημοσιότητα σε μέσα πανελληνίας κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο