Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA

14.07.14

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.