Κήρυξη ως Άγονου του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ: 377051, στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

25.06.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την κήρυξη ως Άγονου του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 5831/10-4-2014 διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ: 377051, στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σχετικό το συνημμένο αρχείο