Γνωστοποίηση πρόθεσης σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38

23.06.14

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 της 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β’ 540), όπως τροποποιήθηκε με την 5058/ΕΥΘΥ138/5-2-2013 (ΦΕΚ Β’ 292), η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε γνωστοποιεί  την πρόθεσή της για σύναψη συμβάσεως με διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Έργου  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Η παρούσα ανάρτηση γίνεται διότι οι Εθνικές διατάξεις δεν προβλέπουν δημοσιότητα σε μέσα πανελληνίας κυκλοφορίας.
Για τη σχετική περίληψη χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.