Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας»

17.06.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου της υπ’ αρ. 5155/28.03.2014 Διακήρυξης, την 17.06.2014, για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ εκατομμυρίων, τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων, διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 38.428.287,30), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο σχετικό συνημμένο