Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας - «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8»

27.05.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας - ώρας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών της Διακήρυξης Ανοικτού με Δημοσίευση Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8» από τις 06.06.2014 και ώρα 12:00 στις στις 20.06.2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 όπως φαίνεται στη συνημμένη απόφαση της ΚτΠ ΑΕ