Ματαίωση Διαγωνισμού 8409/02.03.2012 διακήρυξης

14.05.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ματαίωση του Διαγωνισμού με α.π. ΚτΠ ΑΕ 8409/02.03.2012 με θέμα "Διενέργεια και Τεχνική Υποστήριξη Διαδικασιών Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου". Σχετικό το συνημμένο αρχείο