Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς»

13.05.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 4463/18.03.2014 Διακήρυξης, την 13.05.2014, για το έργο «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς», με κωδικό ΟΠΣ 376816 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα εκατομμυρίων, τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων, εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 12.389.164,95), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο σχετικό συνημμένο