Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων της 3690/06.03.2014 Διακήρυξης

05.05.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’ αρ. 3690/06.03.2014 Διακήρυξης, την 02.05.2014, για το έργο «Ενέργειες Δημοσιότητας Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με κωδικό ΟΠΣ 302957 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 120.648,75), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο