Μετάθεση ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης Προσφορών του Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης –Αξιοποίησης των Υποδομών»

27.02.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, της υπ’ αριθμ. 15414/21-11-2013 διακήρυξης για το έργο: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης –Αξιοποίησης των Υποδομών» με ΣΔΙΤ, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ:374786, του Π.Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» με κωδικό ΟΠΣ:374785 και του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 –2013» με κωδικό ΟΠΣ:175646.

Η ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών παραμένει η 28η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

 Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο