Μητρώο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων – Εξωτερικών Συνεργατών για τις ανάγκες της Πράξης «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης»

07.02.14

Εκτύπωση

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), στην  430η /31.07.2013 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε την πληθύσμωση του Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων – Εξωτερικών Συνεργατών των Έργων που υλοποιεί ως Δικαιούχος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», με ειδικούς επιστήμονες για τις ανάγκες της Πράξης «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ: 377051, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  και καλεί τους ενδιαφερόμενους - Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε αυτό, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής χρησιμοποιώντας αυτό τον υπερσύνδεσμο.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο από αυτόν τον σύνδεσμο, ενώ το εγχειρίδιο Διαδικασιών Κατάρτισης και Λειτουργίας του Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων - Εξωτερικών Συνεργατών ΚτΠ Α.Ε. είναι διαθέσιμο από αυτόν τον σύνδεσμο,