Κήρυξη ως άγονου του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 7759/27-6-2013 διακήρυξης, για το έργο:«Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της ΓΓΠΚΣ»

03.02.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει  την κήρυξη ως άγονου του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 7759/27-6-2013 διακήρυξης, για το έργο:«Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της ΓΓΠΚΣ». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε αυτό τον υπερσύνδεσμο.